I'm Jay. California. Mixed mutt. Stil trying. Dreamer. Jane.


@theysayjayy